Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden om välfärdsteknik


Mar 11, 2022

Informationssäkerhet är ett ämne som blivit alltmer aktuellt med anledning av olika cyberattacker som drabbar samhället och våra kommuner. I det här avsnittet intervjuas Anna-Lena Andersson, socialchef i Kalix kommun, om IT-attacken som kommunen utsattes för den 16 december 2021. Vi pratar om vilka konsekvenser som händelsen medförde inom socialtjänsten och äldreomsorgen, där både personal och brukare blev påverkade i sin vardag. Vi går in på vikten av att  arbeta med krisberedskap och en kontinuitetsplan så att personalen kan upprätthålla verksamheten då en kris inträffar. Dessutom intervjuas Jonas Nilsson, informationssäkerhetsspecialist på SKR, om vilket stöd kommunerna får samt om konkreta tips och verktyg som erbjuds. 
Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik. Tack för att du lyssnar och tipsa gärna andra om det här avsnittet!

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen genom att

Tips från avsnittet:

  1. Informationssäkerhet välfärdsteknik - konkreta tips och verktyg
  2. Informationsfilm: Kalix kommun och IT-attacken
  3. Klassa.skr.se – ett verktyg SKR tagit fram för att göra informationsklassningar
  4. Informationssakerhet.se – MSB:s material kring informationssäkerhet och länk till kurser och utbildningsmaterial.
  5. Integritetsskyddsmyndigheten och information kring GDPR
  6. NIS-direktivet
  7. Övertorneås väg till ett informationssäkert arbete i äldreomsorgen - lärande exempel om Övertorneå och informationssäkerhet. 
  8. Kurser arrangerade av SKR:
    Utbilda i grundläggande informationssäkerhet (29 april)